ДОГОВІР ФРАНШИЗИ

г. _______________ “__”___________ ____ г.

ВАТ «Everyday», іменоване надалі «Правовласник», в особі Генерального директора Ельчуков Сергій Юрійович, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «___________», іменоване надалі «Користувач», в особі Генерального директора _________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір франчайзингу про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Правовласник зобов’язується надати Користувачеві за винагороду на зазначений у договорі термін право використовувати у підприємницькій діяльності Користувача комплекс належать Правовласнику виняткових прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об’єкти виключних прав, зокрема на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау).

1.2. Користувач має право використовувати належить Правовласнику комплекс виняткових прав на:
       – торговий знак
       – програмне забезпечення
       – друковану продукцію (візитки, флаєра)
       – банери, вивіски

1.3. Термін дії цього договору: _______________________.

1.4. Плата за користування комплексом виключних прав становить 200 доларів разово і 100 доларів щомісяця і виплачується у формі фіксованих разових або періодичних платежів, які відраховуються в такі строки: _________________________.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Правовласник зобов’язаний:

       а) Передати Користувачу технічну та комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому за цим договором, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов’язаних із здійсненням цих прав;

       б) Передати в користування програмне забезпечення Everyday Studio з тарифним планом «Стандартний». В тариф «Стандартний» входить наступне:
       * Кількість користувачів -2;
       * Кількість клієнтів активних / всього – 100/500;
       * Час зберігання інформації після припинення підписки – 9 місяців, за умови щомісячної оплати, якщо ж була проведена одноразова оплата в розмірі 200 $
       * Кількість офісів – 1;
       * Компоненти бібліотеки – Все додані Вами елементи бібліотеки доступні тільки Вам і поміщаються в «Свою Базу» (Готові страви, продукти, тренування, лікарські препарати);
       * Мобільний додаток для клієнтів;
       * Онлайн-підтримка – понеділок-п’ятниця 10: 00-13: 00;
       * Офлайн підтримка;
       * Навчальна документація
       * Оновлення комплексу

       в) Гарантувати розміщення інформації про користувача на сайті Everyday Дієтолог в розділі «Дієтологи»:
       – Інформацію про Користувача (фото, досвід роботи, освіту, сертифікати, курси);
       – Наукові роботи, статті, відеоматеріали;
       – Контактна інформація (номер телефону, e-mail адресу, адресу проживання кабінету);

       Інформація про Користувача знаходиться на сайті з моменту оплати договору франшизи і до моменту розірвання.

       г) Запустити для користувача персональну з онлайн-тестом «Аналіз харчування і способу життя»

       д) Провести запуск і настроювання реклами в Google Advords на 3 комерційних запиту по регіону Користувача з посадкою потенційних Клієнтів на сторінку Користувача. Бюджет на рекламу обговорюється додатково

       е) Надати доступ до бази готових раціонів. У пакет готового харчування входять раціони при таких захворюваннях:
       – пієлонефрит;
       – панкреатит;
       – тиреотоксикоз;
       – виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки;
       – гострий гастрит;
       – нирковокам’яна і сечокам’яна хвороба;
       -цукровий діабет;
       – харчування при вагітності;
       – артеріальна гіпертензія;
       – подагра;
       – раціон для набору ваги при захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
       – раціон для набору ваги, для клієнтів не мають захворювань.

       ж) Забезпечити державну реєстрацію цього договору в установленому порядку;

       з) Надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння з питань, пов’язаних з роботою програмного забезпечення, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

       к) Контролювати якість товарів і послуг вироблених Користувачем на підставі цього договору;

       л) Правовласник зобов’язується не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

2.2. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється Користувачем за цим договором, Користувач зобов’язується:

       а) Використовувати при здійсненні передбаченої цим договором діяльності комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації Правовласника наступним чином: використовувати товарний знак Everyday на вивісці кабінету, на друкованої документації (анкети клієнтів), в оформленні кабінету.

       б) Забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі цього договору товарів (виконуваних робіт, послуг, що надаються) якості аналогічних товарів (робіт або послуг) вироблених, виконуваних або надаються безпосередньо Правовласником;

       в) Дотримуватися інструкції та вказівки Правовласника, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується Правовласником, в тому числі вказівки, що стосуються місця розташування, зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються Користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав;

       г) Чи не укладати аналогічні договори з третіми особами.

       д) Чи не конкурувати з Правовласником на території, на яку не поширюється дія Договору щодо підприємницької діяльності, що здійснюється Користувачем з використанням договору франшизи

       е) Погоджувати з Правовласником місце розташування комерційних приміщень, що використовуються при здійсненні наданих за цим Договором КВП, а також їх зовнішнє і внутрішнє оформлення.

       ж) Чи не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау) Правовласника та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

       3. Відповідальність сторін

       3.1. За порушення термінів оплати (п. 1.4. Договору) Правовласник має право вимагати з Користувача сплати неустойки (пені) в розмірі _____ відсотків від несплаченої суми за кожен день прострочення.

       3.2. За розголошення конфіденційної інформації виробництва (ноу-хау), що входить до складу договору франшизи, третім особам без згоди Правовласника Користувач зобов’язаний відшкодувати завдані таким розголошенням збитки, а також сплатити штраф у розмірі _____ грн

       3.3. Правовласник несе субсидіарну відповідальність за пред’являються до Користувача вимогам про невідповідність якості товарів (робіт, послуг), що продаються (виконуються, надаються) Користувачем за цим договором.

       3.4. За вимогами, що пред’являються до Користувача як до виробника продукції (товарів) Правовласника, Правовласник відповідає солідарно з Користувачем.

4. ПРАВО КОРИСТУВАЧА УКЛАСТИ ЦЕЙ ДОГОВІР НА НОВИЙ ТЕРМІН

       4.1. Користувач, який належно виконує свої обов’язки, має право після закінчення строку цього договору на його висновок на новий термін на тих же умовах.

       4.2. Правовласник має право відмовити в укладенні договору комерційної концесії на новий строк за умови, що протягом трьох років з дня закінчення строку цього договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори комерційної концесії і погоджуватися на укладення аналогічних договорів комерційної субконцесії, дія яких поширюватиметься на ту ж територію, на якій діяв цей договір.

       У разі, якщо до закінчення трирічного терміну Правовласник побажає надати будь-кому ті ж права, які були надані Користувачеві за цим договором, він зобов’язаний запропонувати Користувачеві укласти новий договір або відшкодувати понесені ним збитки. При укладанні нового договору його умови мають бути не менш сприятливими для Користувача, ніж умови цього договору.

       5. ДІЯ ДОГОВОРУ

       5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє протягом терміну, зазначеного в цьому договорі.

       5.2. У разі якщо в період дії цього договору закінчився термін дії виключного права, користування яким надано за цим договором, або таке право припинилося на іншій підставі, цей договір продовжує діяти, за винятком положень, що відносяться до припинилося право.

       5.3. У разі зміни Правовласником комерційного позначення, що входить в комплекс виняткових прав, наданих Користувачеві за цим договором, договір продовжує діяти у відношенні нового комерційного позначення Правовласника, якщо Користувач не зажадає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження дії договору Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правовласнику винагороди.

       5.4. Цей договір припиняє дію у разі:

       5.5.1. Закінчення терміну, зазначеного в п. 1.3. справжньої угоди.

       5.5.2. Оголошення Правовласника або Користувача неспроможним (банкрутом).

6. ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

       6.1. З ініціативи Користувача, на підставі окремих угод, Правовласник може забезпечити наступний перелік додаткових послуг:
       – підтримка і курирування дієтолога-нутрігенетіка
       – планування раціонів харчування для клієнтів Користувача.
       – вчинення підтримки і курирування дієтологів Користувача

       6.2. Бюджет на додаткові послуги обмовляється окремо

       7. Вирішення спорів

       7.1. Всі суперечки, пов’язані з укладенням, тлумаченням, виконанням і розірванням договору, будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів.

       7.2. У разі недосягнення угоди в ході переговорів, зазначених у п. 7.1 Договору, зацікавлена ​​Сторона направляє претензію в письмовій формі, підписану уповноваженою особою. Претензія повинна бути спрямована з використанням засобів зв’язку, що забезпечують фіксування її відправлення (рекомендованим листом, телеграфом і т.д.) і отримання, або вручена іншій Стороні під розписку.

       7.3. До претензії повинні бути додані документи, що обґрунтовують пред’явлені зацікавленою Стороною вимоги (у разі їх відсутності в іншої Сторони), і документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала претензію. Зазначені документи подаються у формі належним чином завірених копій. Претензія, спрямована без документів, що підтверджують повноваження особи, котра її підписала, вважається непред’явлення і розгляду не підлягає.

       7.4. Сторона, якій направлено претензію, зобов’язана розглянути отриману претензію і про результати повідомити у письмовій формі зацікавлену Сторону протягом ___ (_____) робочих днів з дня отримання претензії.

       7.5. У разі неврегулювання розбіжностей в претензійному порядку, а також у разі неотримання відповіді на претензію протягом терміну, зазначеного в п. 7.4 Договору, суперечка передається в арбітражний суд за місцем знаходження відповідача відповідно до чинного законодавства.

       8. Заключні положення

       8.1. Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

       8.2. До Договору додаються:

       – ________________________________.

       8.3. Адреси, реквізити та підписи Сторін:

правовласник Користувач

Найменування: ______________________ Найменування: ____________________

Юридична адреса: _________________ Юридична адреса: _______________